supp เข้าใจคุณ เข้าใจโลก

SUPP คือ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เข้าใจคุณและเข้าใจโลก

บริษัท เอสแอนด์พี ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท เอสแอนด์พี ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 โดยเกิดขึ้นจากความตั้งใจของ คุณศรวัสย์ รอยเรืองพานิช ผู้ก่อตั้ง โดยยึดหลักแนวคิด 3Ps: Profit-ผลกำไร People-คน และ Planet-โลก ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยเริ่มแรกดำเนินธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป (Trading) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน เช่น ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้อัดแท่ง (Wood Pallets) ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนไฟฟ้า และถ่านหิน  ผลิตภัณฑ์ Fusel oil ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่มาจากพืช จำพวก อ้อย กากน้ำตาล มันสำปะหลัง เป็นต้น แต่เนื่องจากลักษณะตลาด Biomass ในประเทศไทย จะเป็นธุรกิจแบบ Business to Business (B2B) เป็นส่วนใหญ่ ทางผู้บริหารจึงทำให้มีแนวความคิดที่จะหันมาพัฒนาสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นที่สามารถขยายตลาดไปยังผู้บริโภคจำนวนมากให้มีโอกาสได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด eco friendly

 ในปี 2561 บริษัท ฯ จึงได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ในการผลิตสินค้า ภายใต้ชื่อแบรนด์ ทรัพย์ (SUPP) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตสินค้าแบรนด์คนไทย ที่ให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง ควบคู่ไปความอ่อนโยนต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด supp
powerful cleaning

Powerful Cleaning

SUPP ใช้เวลาในการพัฒนาสูตรถึง 2 ปี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสูง และได้ผ่านการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2116-2545, 2083-2544, และ 474-2542ตอบโจทย์การทำความสะอาดได้จริง โดยไม่ต้องผสมสารเคมีอันตราย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้ทั้งความสะอาด ปลอดภัย และอ่อนโยน

6 toxic free

6 Toxic-free

ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) แล้วว่าไม่มีส่วนผสมสารก่อมะเร็ง (No Toxic Chemical), ไม่มี SLS (No SLS), ไม่มีพาราเบน (No Paraben), ไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์ (No Formaldehyde), ไม่มีกรด (No Acid Substance), และไม่พบสารโลหะหนักอื่นๆ (No Heavy Metal) จึงไม่มีสารพิษตกค้างไปยังผู้บริโภค

safe and gentle on health

Safe & Gentle on Health

วัตถุดิบและส่วนผสมที่นำมาใช้จะไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยง กรด พาราเบน หรือ SLS เลือกใช้ส่วนผสมที่มีต้นกำเนิดมาจากธรรมชาติ เช่นน้ำมันปาล์มและน้ำมันมะกอก อย่างสารลดแรงตึงผิว SLES ซึ่งได้ผ่านทดสอบแล้วว่ามีความอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพในการขจัดคราบ ไปพร้อมๆ กัน

food grade

Food Grade

สำหรับผลิตภัณฑ์ล้างจานของ SUPP ผ่านคุณลักษณะตามมาตรฐาน มอก.474-2542 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพและ ความปลอดภัย ผู้บริโภคจึงหมดความกังวลในการล้างภาชนะแล้วนำไปสัมผัสกับอาหาร และสามารถล้างออกได้อย่างหมดจดและไม่ทิ้งสารตกค้างจากผลิตภัณฑ์ล้างจาน

cruelty free

Cruelty Free

ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีการทดลองกับสัตว์ในขั้นตอนการผลิตทุกกระบวนการ

biodegradable

Biodegradable 2-30 Days

ส่วนผสมต้นกำเนิดมาจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จึงสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ ได้มากกว่า 90% ภายใน 2-30 วัน(ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ) จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

green life cycle

Green Life Cycle

SUPP เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจอยากให้โลกดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ให้ประสิทธิภาพการขจัดคราบ ควบคู่ไปกับความอ่อนโยนต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เราจึงยึดหลักกระบวนการผลิตสีเขียว Green Life Cycle ผลิตและเลือกสรรส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

recyclable packaging

Recyclable Packaging

นอกจากเรื่องส่วนผสมผลิตภัณฑ์แล้ว SUPP ยังเห็นถึงความสำคัญของการทำบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้ง่ายอีกด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทซองรีฟิล เราเลือกใช้ Flexible Packaging และใช้สีเพียงแค่ 2 สีในการพิมพ์ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน ลดสารเคมี ทำให้มั่นใจว่าซองของเราสามารถรีไซเคิลได้ และไม่เป็นพิษต่อระบบนิเวศ บรรจุภัณฑ์แบบแกลลอน SUPP เลือกใช้แกลลอนพลาสติก HDPE ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ 100% ฉลากและหมึกพิมพ์ที่ปลอดภัย ไม่มีคาร์บอน ไม่มีสารตกค้างไปสู่สิ่งแวดล้อม